หน้าแรก
Home
| เกี่ยวกับเรา
About Us
| ตารางอบรม
Calendar
| บทความ
Articles
| หนังสือแนะนำ
Books
| สมาชิก
Member
| ภาพกิจกรรม
Photo Gallery
| ติดต่อเรา
Contact Us
| Upper
Assessment
 

(your email)  
Forget Password?
Member Benifits
สมัครสมาชิก


กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา

 
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
การตลาด / การขาย / CRM
ภาวะผู้นำ/บุคลิกภาพ/การสื่อสาร
งานอดิเรกและวิชาชีพ
Team Building / Walk Rally
HRD / HRM
การลดต้นทุน / Cost Reduction
Life Planning / Inspiration


Culture Blueprint ของนกแอร์ "นกแอร์ มี Culture Blueprint ที่บอกว่า ถ้าผมได้ดี ลูกน้องต้องได้ดีก่อน แต่ถ้าเจ๊ง เราโดนก่อน เราต้องรักลูกน้อง ถ้าไม่รักลูกน้องเราก็เหมือนไม่รักแบรนด์ของเรา และองค์กรมีปัญหาแน่ๆ ฉะนั้นเราต้องรักและดูแลเขาอย่างพี่น้อง"

คุณพาที สารสิน
Our Clients
To contact our clients for enquiring
on our reference, please click here.Our Allianceภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าตอบแทนที่จ่ายในต่างประเทศ
Share
By : www.rd.go.th

Published Date : 7 กันยายน 2552

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3497
วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าตอบแทนที่จ่ายในต่างประเทศ

ข้อกฎหมาย : มาตรา 41 วรรคหนึ่ง และมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ :

บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยประกอบกิจการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนารถจักรยานยนต์ และ เครื่องยนต์อเนกประสงค์ บริษัทฯ มีบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทแม่ส่งผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นพนักงานประจำ ของบริษัทแม่มาทำงานที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวประมาณ 1 ถึง 5 ปี ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับค่าตอบแทนที่บริษัทแม่จ่ายใน ประเทศญี่ปุ่นและจากบริษัทฯ จ่ายในประเทศไทย ซึ่งค่าตอบแทนจากบริษัทแม่ที่จ่ายในประเทศญี่ปุ่น นั้น บริษัทแม่ไม่เคย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัทฯ แต่ในปัจจุบันบริษัทแม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ โดยการวางบิล ค่าใช้จ่ายทุก 3 เดือน ซึ่งยอดที่เรียกเก็บในแต่ละงวดจะไม่เท่ากันและบริษัทฯ จะไม่ทราบจำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละ งวดล่วงหน้า จึงขอทราบว่าค่าใช้จ่ายที่บริษัทแม่เรียกเก็บทุก 3 เดือน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานชาวญี่ปุ่นที่ บริษัทฯ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกเดือนหรือไม่ และจะต้องถือวันใดเป็นวันจ่ายเงินได้พึงประเมินในการคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

แนววินิจฉัย :
 กรณีผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย โดยบริษัทแม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญฯ และเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจากบริษัทฯ ในภายหลัง ถือว่า บริษัทฯ เป็นผู้จ่ายเงินค่าตอบแทน ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญฯ ในวันที่บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นจ่ายเงินให้แก่ผู้เชี่ยวชาญฯ จึงต้องนำค่าตอบแทนดังกล่าวมารวมกับ เงินได้ที่จ่ายให้กับผู้เชี่ยวชาญฯ ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่การงานที่ทำในประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญฯ จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยไม่ว่าเงินได้นั้น จะจ่ายในหรือนอกประเทศตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวล รัษฎากร นำส่งกรมสรรพากรด้วยแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือน ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

เลขตู้: 72/36595


ที่มา : กรมสรรพากร
www.rd.go.th


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ตารางอบรม | บทความ | หนังสือแนะนำ | สมาชิก | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา | คะแนนสะสม