หน้าแรก
Home
| เกี่ยวกับเรา
About Us
| ตารางอบรม
Calendar
| บทความ
Articles
| หนังสือแนะนำ
Books
| สมาชิก
Member
| ภาพกิจกรรม
Photo Gallery
| ติดต่อเรา
Contact Us
| Upper
Assessment
 

(your email)  
Forget Password?
Member Benifits
สมัครสมาชิก


กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา

 
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
การตลาด / การขาย / CRM
ภาวะผู้นำ/บุคลิกภาพ/การสื่อสาร
งานอดิเรกและวิชาชีพ
Team Building / Walk Rally
HRD / HRM
การลดต้นทุน / Cost Reduction
Life Planning / Inspiration


ความก้าวหน้า อยากได้ อยากเป็น ต้องเริ่มเดี๋ยวนี้ การคิดและการกระทำในตอนนี้ เป็นตัวกำหนด “ผลในอนาคต” The day you decide to do, it is your lucky day. วันที่คุณตัดสินใจลงมือทำ วันนั้นแหละคือวันแห่งโชคของคุณ

สุภาษิตญี่ปุ่น

Our Clients
To contact our clients for enquiring
on our reference, please click here.Our Allianceภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ
Share
By : www.rd.go.th

Published Date : 28 กันยายน 2551

เลขที่หนังสือ :  กค 0702/พ./1449
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2551
เรื่อง :
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ

ข้อกฎหมาย :
 มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 6 อนุสัญญาภาษีซ้อน

ข้อหารือ :
          บริษัทฯ ได้ขยายกิจการและเปิดสำนักงานในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้เช่าสำนักงานในต่างประเทศดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอทราบว่า เงินค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลในต่างประเทศมิได้มีภูมิลำเนาหรือสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องหักนำส่ง ภาษีเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.54 และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.36 หรือไม่อย่างไร

แนววินิจฉัย
          1. กรณี บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซีย และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงฯ ให้แก่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลในต่างประเทศดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากเงินได้ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็น เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตามข้อ 6 แห่งอนุสัญญาฯ ที่ประเทศไทยทำกับประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลแห่ง ประเทศมาเลเซีย และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงฯ กำหนดให้เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์นั้น อาจเก็บภาษีได้ในรัฐ ผู้ทำสัญญา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และเมื่อพิจารณาจากลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ ที่มีลักษณะเป็น ทรัพย์สินที่ติดตรึงกับประเทศแหล่งเงินได้ จึงมีลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับประเทศแหล่งเงินได้ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสำนักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าในต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70แห่งประมวลรัษฎากร

          2. กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซีย และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงฯ ให้แก่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลในต่างประเทศดังกล่าว ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้ : : 71/35917


ที่มา : กรมสรรพากร
www.rd.go.th


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ตารางอบรม | บทความ | หนังสือแนะนำ | สมาชิก | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา | คะแนนสะสม