หน้าแรก
Home
| เกี่ยวกับเรา
About Us
| ตารางอบรม
Calendar
| บทความ
Articles
| หนังสือแนะนำ
Books
| สมาชิก
Member
| ภาพกิจกรรม
Photo Gallery
| ติดต่อเรา
Contact Us
| Upper
Assessment
 

(your email)  
Forget Password?
Member Benifits
สมัครสมาชิก


กรุณาระบุอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับข่าวสารจากเรา

 
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
กลยุทธ์/เทคนิคการบริหาร/Tools
การตลาด / การขาย / CRM
ภาวะผู้นำ/บุคลิกภาพ/การสื่อสาร
งานอดิเรกและวิชาชีพ
Team Building / Walk Rally
HRD / HRM
การลดต้นทุน / Cost Reduction
Life Planning / Inspiration


ความสำเร็จ เกิดจากความยากลำบาก
ไม่มีความสำเร็จใด  ตกมาจากฟากฟ้า

นิรนาม
UK Network

Our Clients
To contact our clients for enquiring
on our reference, please click here.Our Allianceภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ
Share
By : www.rd.go.th

Published Date : 28 กันยายน 2551

เลขที่หนังสือ :  กค 0702/พ./1449
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2551
เรื่อง :
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ

ข้อกฎหมาย :
 มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 6 อนุสัญญาภาษีซ้อน

ข้อหารือ :
          บริษัทฯ ได้ขยายกิจการและเปิดสำนักงานในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซียและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้เช่าสำนักงานในต่างประเทศดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอทราบว่า เงินค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลในต่างประเทศมิได้มีภูมิลำเนาหรือสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องหักนำส่ง ภาษีเงินได้ตามแบบ ภ.ง.ด.54 และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.36 หรือไม่อย่างไร

แนววินิจฉัย
          1. กรณี บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซีย และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงฯ ให้แก่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลในต่างประเทศดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากเงินได้ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็น เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตามข้อ 6 แห่งอนุสัญญาฯ ที่ประเทศไทยทำกับประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลแห่ง ประเทศมาเลเซีย และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงฯ กำหนดให้เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์นั้น อาจเก็บภาษีได้ในรัฐ ผู้ทำสัญญา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และเมื่อพิจารณาจากลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ ที่มีลักษณะเป็น ทรัพย์สินที่ติดตรึงกับประเทศแหล่งเงินได้ จึงมีลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับประเทศแหล่งเงินได้ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสำนักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ให้เช่าในต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ตามมาตรา 70แห่งประมวลรัษฎากร

          2. กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซีย และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงฯ ให้แก่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลในต่างประเทศดังกล่าว ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้ : : 71/35917


ที่มา : กรมสรรพากร
www.rd.go.th


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ตารางอบรม | บทความ | หนังสือแนะนำ | สมาชิก | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา | คะแนนสะสม