หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

search

Training and Seminar


นิสัยเศรษฐี นิสัยยาจก เรื่อง: การเลือกภารกิจ เศรษฐีทั้งหลายมีนิสัยมองไปในอนาคต วิเคราะห์หาความต้องการของโลก และเลือกภารกิจที่โลกต้องการในโครงสร้างหลักของระบบเศรษฐกิจ การงานของเขาจึงมีแนวโน้มมั่นคง

ยาจกทั้งหลายมักมีนิสัยมองไปในอดีต และทำตามความเคยชินแห่งอดีตที่ทำสืบๆ กันมา การงานของเขาจึงมักไม่สมสมัย

หนังสือนิสัยเศรษฐี นิสัยยาจก
UK Network

Our Clients
To contact our clients for enquiring
on our reference, please click here.

Our Clients
Our Alliance
DPU

Go

MMP

BP

Evian

Articles
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณเครดิตภาษีจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร Share
By www.rd.go.th
Published Date 28 กันยายน 2551

เลขที่หนังสือ :  กค 0702/3142
วันที่ : 10 มิถุนายน 2551
เรื่อง :  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณเครดิตภาษีจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร


ข้อกฎหมาย :
 มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ :
          ห้างฯ นำกำไรสะสมมาแบ่งให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน เป็นจำนวนคนละ 1,000,000 บาท นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการจ่ายเงินดังกล่าวตามแบบ ภ.ง.ด.2 โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้นาย ส. แสดง จำนวนเงินที่จ่าย 1,000,000 บาท ภาษีที่หักและนำส่งไว้จำนวน 100,000 บาท แสดงรายละเอียดว่าเงินส่วนแบ่งกำไร ดังกล่าวจ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ แต่ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ รายละเอียดงบกำไรขาดทุนที่ยื่นไว้ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ห้างฯ ได้ชำระภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 30 เพียงอัตราเดียว จึงขอทราบว่า การคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจะคำนวณในอัตราที่ลดให้ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2548 หรือคำนวณให้ตามอัตรา ภาษีที่จ่ายไว้จริง (อัตราร้อยละ 30)

แนววินิจฉัย
          กรณีห้างฯ นำรายได้จากการประกอบกิจการมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิเพียงอัตราเดียว โดยมิได้ใช้สิทธิการลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2548 เมื่อห้างฯ จ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และห้างฯ ทราบโดยชัดแจ้งว่าจ่ายจากเงินกำไร หลังจากเสียภาษีในอัตราใด ห้างฯ จะต้องระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ชัดเจนว่า เงินส่วนแบ่งกำไร ที่จ่ายนั้นจำนวนใดได้มาจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราใด และให้ถือตามอัตราที่ระบุในหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ จ่าย เพื่อให้ผู้รับส่วนแบ่งกำไรมีสิทธิเครดิตภาษีที่คำนวณได้มีจำนวนไม่เกินกว่าที่ผู้รับพึงได้รับ และหากห้างฯ แสดงข้อความที่กำหนดให้ต้องระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้อง อันเป็นเหตุให้เครดิตภาษีที่คำนวณ ได้มีจำนวนเกินกว่าที่หุ้นส่วนผู้มีเงินได้พึงได้รับ ห้างฯ ต้องรับผิดร่วมกับหุ้นส่วนผู้มีเงินได้เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับคืนเกิน ไปหรือที่ชำระไว้ไม่ครบ ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ตามข้อ 13 และ 18 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 119/2545ฯ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

เลขตู้ : 71/35929

ที่มา : กรมสรรพากร
www.rd.go.thline