หน้าแรก
Home
เกี่ยวกับเรา
About Us
บทความ
Articles
หนังสือแนะนำ
Books
หลักสูตร
Inhouse Courses
สมาชิก
Member
ติดต่อเรา
Contact Us
Upper
Assessment
 

search

Training and Seminar


ก้าวแรกสำคัญไฉน? หนทางอันยาวไกลนับหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอOur Clients
To contact our clients for enquiring
on our reference, please click here.

Our Clients
Our Alliance
DPU

Go

MMP

BP

Evian

Articles
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริการขนส่งโดยรถบรรทุกปรับอุณหภูมิ Share
By www.rd.go.th
Published Date 28 กันยายน 2551

เลขที่หนังสือ :  กค 0702/พ./3022
วันที่ : 5 มิถุนายน 2551
เรื่อง :
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริการขนส่งโดยรถบรรทุกปรับอุณหภูมิ

ข้อกฎหมาย :
มาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ :
          บริษัท ท. ให้บริการขนส่งโดยรถบรรทุกปรับอุณหภูมิจากต้นทางถึงปลายทาง การขึ้นลงสินค้าบุคคล ของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการ บริษัทฯ ไม่มีการให้บริการพิเศษอื่นใด การคิดค่าบริการจะคิดตามระยะทาง และ ไม่มีค่าปรับในการล่าช้า บริษัทฯ ได้หารือว่า การให้บริการขนส่งดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

แนววินิจฉัย
          หากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรับจ้างขนส่งสินค้าจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อบำเหน็จเป็น ทางค้าปกติของตน ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์บรรทุกของบริษัทฯ หรือว่าจ้างรถยนต์บรรทุกสินค้าของบุคคลอื่น ให้ทำการขนส่ง โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดในการที่สินค้าที่ขนส่งนั้น สูญหายบุบสลาย หรือส่งมอบชักช้า เข้าลักษณะ เป็นการรับขน ตามมาตรา 608 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถือเป็นการให้บริการขนส่งใน ราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้ : : 71/35911


ที่มา : กรมสรรพากร
www.rd.go.th

ที่มา : กรมสรรพากร
http://www.rd.go.th/publish/38899.0.htmlline